Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BØRNEGALAXEN TAASTRUP


§ 1 – NAVN
1.1 Institutionens navn er Børnegalaxen Tåstrup.
1.2 Institutionens adresse er ukendt da vi stadigvæk kigger efter en ledig institution i Høje Tåstrup Kommune.
1.3 Institutionen har hjemsted i Høje Tåstrup Kommune
1.4 Institutionen er en institution under forældrekredsen Børnegalaxen


§ 2 – INSTITUTIONENS ÅBNINGSTID
2.1 Institutionen skal have en åbningstid på minimum 49 timer
2.2 Institutionens åbningstid skal pt. Placeres i tidsrummet 07:00 – 16:00
2.3 Institutionen vil samlet set ikke have flere lukkedage end de tilsvarende kommunale institutioner.          


§ 3 – INSTITUTIONENS OPTAGELSESKRITERIER
3.1 Institutionen har en intern venteliste hvor der optages efter anciennitet.
3.2  Institutionens venteliste er åben for børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse.
3.3 Institutionen er forpligtet til at optage børn, der ønsker plads i institutionen og opfylder retningslinjerne for optagelse, medmindre der ikke er en ledig plads i institutionen.
3.4 Ved optagelse af børn med behov for særlig støtte foretages visitation til den nødvendige støtte af barnets hjemkommune, og der udarbejdes en kontrakt med de enkelte kommuner, hvor de nødvendige ressourcer findes.

§ 4 – INSTITUTIONENS BØRNETAL OG FORDELING
4.1 Institutionen optager børn fra 0-6 år
4.2 Institutionen har plads til max 60 børn ved en fordeling med 20 vuggestue børn og 40 børnehave børn som forudsætter at den lejede bygning kan godkendes til dette antal børn fra Høje Tåstrup Kommune.

§ 5 – INSTITUTIONENS FORMÅL
5.1 Institutionen skal leve op til dagtilbudslovens formålsparagraf.
5.2 Institutionen tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende politikker og værdigrundlag på området i Høje Tåstrup Kommune og opdragelses værdier (selvværd, hensyntagen til andre, selvstændighed og tolerance).
5.3 Institutionen skal leve op til de af kommunen beskrevne visioner om børns trivsel, børns udvikling, børns medbestemmelse, integration af børn med anden baggrund end dansk, samt forebyggende indsats overfor børn i dagtilbud.
5.4 Institutionen skal til enhver tid leve op til de af foreningen for forældrekredsen Børnegalaxen beskrevne visioner og mål om børns trivsel, børns udvikling, børns medbestemmelse, integration af børn med anden baggrund end dansk, samt yde en ekstra sprogstimulerende indsats overfor de børn, der har behov for det.

§ 6 – INSTITUTIONSBESTYRELSEN
6.1 Institutionsbestyrelsen skal samarbejde med forældre, andre dagtilbud og samarbejdspartnere.
6.2 Institutionen skal leve op til de af forældrekredsen Børnegalaxen beskrevne vedtægter.
6.3 Institutionsbestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, hvor 2 er fra forældrekredsen Børnegalaxen og 3 vælges blandt forældre i institutionen.
6.4 Ligeledes vælges der 2 suppleanter, hvor den ene er fra forældrekredsen Børnegalaxen og den anden vælges blandt forældre i institutionen.
6.5 Forældrevalgte medlemmer og suppleanter af bestyrelsen vælges på et forældremøde og vælges for en periode af 2 år.
6.6 Institutionens pædagogiske leder deltager i bestyrelsesmøder som faglig og pædagogisk rådgiver, men uden stemmeret.
6.7 Bestyrelsen afholder møde minimum hvert kvartal eller når 3/5 af bestyrelsen fremsætter anmodning herom ved henvendelse til bestyrelsens formand.
6.8 Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse, institutionens pædagogiske leder kan ligeledes indkalde til bestyrelsesmøde.
6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af bestyrelses medlemmerne er til stede og beslutningerne træffes ved stemmeflertal.
6.10 Senest 14 dage efter afholdelse af valg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen sit konstituerende møde. Bestyrelsens formand, næstformand og sekretær vælges af forældrekredsen Børnegalaxen, hvorefter bestyrelsen selv vælger sekretær og bestyrelsesmedlem.
6.11 Institutionsbestyrelsen har det fulde arbejdsgiveransvar og økonomiske ansvar for institutionen.
6.12 Institutionsbestyrelsens ansvar omfatter principperne for institutionens arbejde og principperne for anvendelse af budgetrammen.
6.13 Institutionsbestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, retningslinjer og principper for privatinstitutionen, herunder for eksempel pædagogiske principper samt principper for årsplan og læreplaner.
6.14 Forældre med børn i Børnegalaxen Tåstrup er valgbare og valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til institutionsbestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.15 Institutionsbestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af institutionens leder samt månedslønnet personale.
6.16 Institutionsbestyrelsen har ret til at undersøge forhold, der vedrører institutionens drift og til at forlange oplysninger af lederen.
6.17 Institutionens leder har det daglige økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar for institutionens drift og samarbejdet med forældre.
6.18 Institutionslederen har ansvaret for udformning af personalepolitikker og etablering af struktur for medarbejderindflydelse.
6.19 Formanden, i dennes fravær næstformanden, har tegningsretten i foreningen overfor myndigheder. Det er dog kun formanden der har tegningsretten i økonomiske anliggender og overfor pengeinstitutioner.

§ 7 – GENERALFORSAMLING
7.1 Der afholdes generalforsamling hvert år ved september/oktober måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til forældrene med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Lederen aflægger beretning.
4. Orientering om økonomi.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomme forslag
7. Eventuelt

7.2 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til institutionsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, og derefter udsendt til forældrene skriftligt, senest 3 dage før generalforsamlingen.
7.3  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal opgives.
7.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – om ønsket skriftlig afstamning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
§ 8 – OPSIGELSE AF INSTITUTIONS PLADS
8.1 Forældre kan opsige deres barn institutionsplads med 1 måneders varsel, til henholdsvis den 1. og den 15. i en måned, til institutionens leder.

§ 9 – ÅRSPLANEN
9.1 Institutionen er forpligtet til at udarbejde en årsplan hvert år. Ligeledes er institutionen forpligtet til at udarbejde læreplan, og børnemiljøvurdering hvert 3. år.
9.2 Årsplanen skal beskrive institutionen, samt beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde.
9.3 Årsplanen skal indeholde mål, midler og evaluering af blandt andet sprogstimulering, støtte foranstaltninger, forældre samarbejder m.m.

§ 10 – INSTITUTIONENS OPHØR
10.1 Beslutning om institutionens ophør kan kun vedtages af institutionsbestyrelsen. I tilfælde af institutionens ophør træffer institutionsbestyrelsen om anvendelse af dens formue m.m. Disse skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål.

§ 11 – REGNSKAB OG REVISION
11.1 Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med registeret eller autoriseret revisor, og underskrives af institutionsbestyrelsen inden fremlæggelse for forældrene.
11.2 De økonomiske forudsætninger for institutionen vil være det kommunale tilskud pr. barn.   Institutionen skal selv aftale tilskud med pågældende bopælskommune hvis der optages børn uden for Høje Tåstrup Kommune. Der gives ikke meddelelse til Pladsanvisningen om indmeldelse af disse børn. Derudover vil institutionen kunne modtage et administrativt bidrag pr. barn.

§12 – FORRETNINGSORDEN
§12.1  Institutionsbestyrelsen udformer selv en forretningsorden for institutionen.


§ 13 – TILSYN
13.1 Høje Tåstrup Kommune skal kunne føre tilsyn med institutionen, herunder om den fortsat opfylder kravene for godkendelse samt om den opfylder lovgivning om pædagogiske læreplaner, Sprogstimulering osv. Institutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret fysisk adgang til institutionen.
Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge institutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold for at følge med i, at kravene overholdes.

§14 – IKRAFTTRÆDEN
14.1

§15 – ÆNDRING I VEDTÆGTERNE
15.1 Ændringerne i vedtægterne kan finde sted på en ekstraordinær generalforsamling efter godkendelse af bestyrelsen.
 Copyright ©  2013-2016 Børnegalaxen
Powered by Produktiv IT

Log ind